Trimpell C

2 - 5

Heysham Golf v Smokey's B

5 - 2

Smokey’s B vs Smokey’s A

2 - 5

Middleton A vs Smokey’s B

4 - 3

Smokey’s B vs Bare Village A

2 - 5

Collegian vs Smokey’s B

3 - 4

Smokey’s B vs Gordon Club

5 - 2

County C vs Smokey’s B

4 - 3

Smokey’s B vs Trimpell A

7:30 pm

Smokey’s B vs BYE

2 - 5

Middleton B vs Smokey’s B

7 - 0

Smokey’s B vs Bare Village B

2 - 5

Reform vs Smokey’s B

4 - 3

Smokey’s B vs Jubilee City

1 - 6

Smokey’s B vs Heysham Golf

7:30 pm

Constitutional A vs Smokeys B

7:30 pm

Constitutional A vs Smokeys B

2 - 5

Smokey’s A vs Smokey’s B

3 - 4

Smokey’s B vs Middleton A

7:30 pm

Bare Village A vs Smokey’s B

7:30 pm

Smokeys B

4 - 3

Smokeys B vs Constitutional A

4 - 3

Constitutional B vs Smokeys B

4 - 3

Smokeys B vs Lancaster Railway

7:30 pm

Smokeys B

3 - 4

Smokeys B vs County C

4 - 3

Squires A vs Smokeys B

4 - 3

Smokeys B vs County A

4 - 3

County B vs Smokeys B

5 - 2

Smokeys B vs Skerton B

7:30 pm

Constitutional A vs Smokeys B

7 - 0

Skerton C vs Smokeys B

6 - 1

Smokeys B vs Jubilee Utd

5 - 2

Jubilee City vs Smokeys B

7:30 pm

Smokeys B

6 - 1

Constitutional A vs Smokeys B

4 - 3

Smokeys B vs Constitutional B

4 - 3

Lancaster Railway vs Smokeys B

7:30 pm

Smokeys B

3 - 4

County C vs Smokeys B

2 - 5

Smokeys B vs Squires A

4 - 3

County A vs Smokeys B

5 - 2

Smokeys B vs County B

5 - 2

Skerton B vs Smokeys B

5 - 2

Smokeys B vs Skerton C

3 - 4

Jubilee Utd vs Smokeys B

4 - 3

Smokeys B vs Jubilee City

5 - 2

Smokeys B vs Collegian

3 - 4

Constitutional B vs Smokeys B

4 - 3

Smokeys B vs Smokeys A

6 - 1

Lancaster Railway vs Smokeys B

5 - 2

Smokeys B vs Squires A

4 - 3

Trimpell B vs Smokeys B

4 - 3

Smokeys B vs Constitutional A

3 - 4

Skerton C vs Smokeys B

3 - 4

Jubilee City vs Smokeys B

4 - 3

Smokeys B vs Skerton B

6 - 1

County C vs Smokeys B

5 - 2

Collegian vs Smokeys B

3 - 4

Smokeys B vs Constitutional B

2 - 5

Smokeys A vs Smokeys B

6 - 1

Smokeys B vs Lancaster Railway

3 - 4

Squires A vs Smokeys B

4 - 3

Smokeys B vs Trimpell B

4 - 3

Constitutional A vs Smokeys B

2 - 5

Smokeys B vs Skerton C

5 - 2

Smokeys B vs Jubilee City

5 - 2

Skerton B vs Smokeys B

4 - 3

Smokeys B vs County C

3 - 4

Heysham Golf vs Trimpell C

5 - 2

Trimpell C vs Collegian

4 - 3

Skerton B vs Trimpell C

5 - 2

Trimpell C vs County B

3 - 4

Trimpell B vs Trimpell C

5 - 2

Trimpell C vs Jubilee Utd

6 - 1

Melbourne vs Trimpell C

3 - 4

Trimpell C vs Squires A

4 - 3

Skerton C vs Trimpell C

5 - 2

Trimpell C vs County C

7:30 pm

Trimpell C vs Jubilee City